Data Sources

Data are compiled from the Turkish Central Bank Electronic Data Delivery System:

EVDS

Below are short definitions of the data used. For complete definitions please consult the data source.

İşgücü İstatistikleriLabor Market Statistics

Turkish: İşgücü Piyasası

English: Labor Market

İşsizlik Oranı: İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır.

Unemployment rate: Monthly unemployment rate defined as the ratio of unemployed persons in the labor force.

İşgücüne katılma oranı: İşgücünün (istihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfus) kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.

Labor Force Participation Rate: Percent of peoples in the civilian noninstitutional population that are employed or unemployed

İstihdam Oranı: İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.

Employment Rate: Ratio of the employed to the working age population.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıl İstatistikleri – GDP Statistics

Turkish: GSYH

English: GDP

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla: Zincirlenmiş hacim endeksleriyle GSYH (harcama yöntemi ile)

Real Gross Domestic Product: Real GDP by expenditures approach (using chain linked volume index)

Dış Ticaret İstatistikleriInternational Trade Statistics

Turkish: Dış Ticaret

English: Foreign Trade

İhracat ve İthalat: Genel Ticaret Sistemine Göre Dış Ticaret Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre İhracat/İthalat (Bin ABD Doları)(TÜİK)(Aylık)

Exports and Imports: Balance of Payments Analytic Presentation. Exports/Imports (BPM6)(Million USD)(Monthly)

Ekonomik gruplara göre ithalat ve ihracat: Hammadde (ara mallar) (Bin ABD Doları); Yatırım (sermaye) malları (Bin ABD Doları); Tüketim malları (Bin ABD Doları)

Exports and Imports by Economic Activity: Foreign Trade by General Trade System Exports/Imports by Classification of Broad Economic Categories (BEC) (Thousand USD)(TURKSTAT)(Monthly); Capital goods, Intermediate goods, Consumption goods.

Turizm Geliri: Toplam Seyahat Geliri (Milyon ABD Doları), yıllık yüzde değişim.

Tourism Revenues: Total Travel Incomes (million USD)

Reel Efektif doviz kuru: Kurlar-Reel Efektif Döviz Kuru-TÜFE Bazlı (2003=100)(Aylık)

REER: Exchange Rates-CPI Based Real Effective Exchange Rate (2003=100)(Monthly)

Tüketici Enflasyonu: Fiyat Endeksi (Tüketici)(2003=100)(TÜİK)(Aylık)-Genel; yıllık yüzde degişimi.

Inflation: Consumer Price Index (2003=100)(TURKSTAT)(Monthly)-General; Annual growth rate.

Dolar Değişimi: (USD) ABD Doları (Döviz Alış); Aylik verinin yıllık yüzde degişimi.

Dollar Exchange Rate: (USD) US Dollar Exchange Rate (Buying). Annual growth rate of the monthly data.

Kamu Maliyesi İstatistikleri – Public Spending Statistics

Turkish: Kamu Maliyesi

English: General Budget Balance and Financing

Kamu gelirleri/giderleri/net borçlanma: Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı (Hazine ve Maliye Bakanlığı)(Bin TL)(Aylık); Genel Bütçe Gelirleri/Genel Bütçe Harcamaları/Genel Bütçe Dengesi/Genel Bütçe Faiz Dışı Dengesi/Net Borçlanma

Kamunun Borçlanma Yapısı: Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı (Hazine ve Maliye Bakanlığı)(Bin TL)(Aylık); Dış Borçlanma/Iç Borçlanma

Kamunu İç Borçlanma Yapısı:Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı (Hazine ve Maliye Bakanlığı)(Bin TL)(Aylık); TL Cinsinden Hazine Bonosu+Devlet Tahvili/Döviz Cinsinden Hazine Bonosu+Devlet Tahvili

Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi/GSYH: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)(Bin TL)(Yıllık)/GSYH

Public Revenues/Expenditures: General Budget Balance and Financing -(Treasury)(Thousand TRY)(Monthly)

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: