Cari Denge

25 Ekim 2020, Ayse Ökten ve Samed Küçükikiz

Türkiye 1998 yılından beri hemen hemen her yıl cari açık vermiştir. 2011 yılında GSYH’nın %8,9 ulaşan cari açık daha sonraki yıllarda küçülmüş ve yıllar sonra ilk defa 2019’da cari hesap fazla vermiştir. Cari dengenin arkasında yatan iki önemli etken ülkedeki iç tasarruf ve iç yatırım oranlarıdır. Eğer bir ülkede yapılan yatırımlar o ülke içindeki tasarruflardan karşılanamıyorsa yabancı ülkelerden borç alınıyor demektir. Bu da cari hesabın açık vermesine sebep olur. Dolayısı ile cari dengeyi anlamak için öncelikle ülkedeki tasarruf ve yatırım oranlarını anlamak gerekir. Aşağıdaki grafikte hem cari denge hem de tasarruf ve yatırım oranları 1998 yılından itibaren görüntülenmiştir.

Türkiye’de 2002’den beri ülke içi tasarruflar yatırımların altında kalmıştır. 2019’da cari dengenin pozitife dönmesindeki sebep ise yatırımlardaki düşüşün tasarruflardaki düşüşten daha fazla olmasıdır. Belirtilmesi gereken bir nokta cari dengenin fazlalık verdiği yılların çoğunun ekonomik kriz yıllarına denk gelmesidir. Bu yıllarda yatırım harcamalarındaki ciddi azalmalar cari hesaba pozitif etki yapmıştır.  

Türkiye’de cari açığın en yüksek olduğu 2011 yılı ve cari hesabın fazlalık verdiği 2019 yılı için 47 ülkenin verileri aşağıdaki grafikte sunulmuştur. Cari hesap birçok ülkede yıldan yıla büyük farklılıklar gösterebilmektedir.

Eğer ülkeler arasındaki cari denge farklılıklarını anlamak istiyorsak o ülkelerdeki tasarruf ve yatırım oranlarına bakmamız gerekir. Aşağıdaki grafiklerde dört ülke için bu detayları sunuyoruz. Uzun yıllardır cari fazla veren Çin, Kore ve Almanya’da 2000 yılından beri tasarruf oranları yatırım oranlarının üstündedir. Çin 2007 yılında GSYH’nin %9,9’u oranında cari fazla vererek dünyanın dikkatini çekmiş ve global dengesizliklere yol açabileceği tartışılmıştır. 2010 sonrası tasarruf oranlarındaki düşüş ve yatırımlardaki artışlar ile cari denge sıfıra yaklaşmıştır. Amerika ise yıllardır iç yatırımı iç tasarrufundan fazla olan ve dolayısı ile cari açık veren bir ülkedir.

Ülkeler arasındaki tasarruf oranı farklılıkları oldukça yüksektir. Mesela 2019 yılında Çin’de tasarruf oranı %44,9 iken Türkiye’de %28,4 olmuştur. Bu farklılıklar birçok faktörden kaynaklanabilir. Bunlar arasında sosyal güvenlik sistemlerinin ne kadar gelişmiş olduğu, krediye erişim kolaylıkları, aile arası yardımlaşma, gelir dağılımı, demografik yapı, vergi sistemleri gibi farklı etkenler sıralanabilir. Aynı şekilde yurtiçi yatırım oranları da ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Aşağıdaki grafik 2018 yılında 47 ülke için tasarruf ve yatırım oranlarını göstermektedir. 

Sonuç olarak cari hesabın açık ya da fazla vermesinin yorumunu ve ekonomik etkilerini tartışırken mutlaka arkasındaki tasarruf ve yatırım oranlarındaki değişiklere göz atmak gerekir.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Cari Denge

Leave a Reply

%d bloggers like this: